Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om uw kind(eren) naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen waar u geen goed gevoel bij heeft dan horen wij dit graag van u! Wij staan open voor vragen en suggesties van u als ouder en zullen te allen tijden proberen deze zo goed mogelijk te behandelen of toe te passen.


klachten

INTERNE KLACHTENCOMMISSIE 

U richt zich met uw klacht eerst tot de betrokken medewerker. De betreffende medewerker probeert de klacht in overleg met u op te lossen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost of gaat de klacht over het kinderdagverblijf dan richt u zich tot de houder. Deze probeert de klacht in overleg met u en, indien van toepassing, de betreffende medewerker op te lossen. U kunt bij het indienen van een klacht kiezen voor een interne- en een externe procedure. Of voor beide kiezen.
Biedt de interne klachtenprocedure geen bevredigende oplossing, dan staat voor u de weg vrij voor informatie, advies en mediation bij het www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Waarover kan een klacht gaan?

Een klacht kan over van alles gaan. Gedacht kan worden aan klachten over:

  • De omgang met ouder/kind
  • De verzorging van uw kind
  • Het aanbod en/of pedagogisch handelen
  • Het niet nakomen van afspraken
  • De administratie

EXTERNE KLACHTENCOMMISSIE

Als de afhandeling van de klacht door de houder u niet tevreden stelt, kunt u ook direct uw klacht indienen bij de externe onafhankelijke De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen waar kinderdagverblijf Jo Kiddy bij is aangesloten. Het verdient echter de voorkeur de klacht eerst intern kenbaar te maken en het kinderdagverblijf de gelegenheid te geven uw klacht naar behoren op te lossen.

Alle leden worden door het bestuur van de Stichting benoemd en zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig. Het reglement van de www.degeschillencommissie.nl is beschikbaar op de website van deze commissie.

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterpeelzalen.

  • Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij ons indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
  • Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door ons aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.
  • Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, dan zijn wij aan die keus gebonden. Indien wij als kinderopvang een geschil aanhangig willen maken, moet bij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm gevraagd worden of men het hiermee eens is. Gaat de ouder/oudercommissie hier niet binnen vijf weken mee akkoord dan zijn wij vrij het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  • De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  • Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Interne klachtenformulier

Reglement Geschillencommissie Kinderopvang

 

© 2018 Jokiddy.nl
Hosted by DesignOne