Kwaliteit

Erkend leerOnze uitgangspunten zijn:
 • Het bieden van verantwoorde kinderopvang.
 • Het hanteren van beleidsregels kwaliteit kinderopvang.
 • Groepsgrootte en leidster kind- ratio volgens overheidsnorm.
 • Pedagogisch medewerkers voldoen aan wettelijke opleidingseisen en handelen conform het pedagogisch beleid.
 • De directie is verantwoordelijk voor uitvoering van het pedagogisch beleid. Zij ondersteunen dagelijks medewerkers en dragen zorg voor kwaliteitsbewaking.
 • Een goed contact tussen opvoeder,ouders en pedagogisch medewerkers is van essentieel belang voor het kind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Om kwaliteit te waarborgen is er een methode ontwikkeld die het mogelijk maakt de gezondheid en veiligheid binnen het kinderdagverblijf gestructureerd toe te passen. Deze risico inventarisatie wordt jaarlijks door de leiding en medewerkers uitgevoerd. Uiteraard voldoet ons kinderdagverblijf aan alle wettelijk gestelde kwaliteitseisen.

Erkend leerbedrijf                                                                                                                                                                                                                                               Kinderdagverblijf Jo Kiddy is een erkend leerbedrijf. Volg je een beroeps gerelateerde opleiding en wil je praktijkervaring opdoen in de kinderopvang? Kinderdagverblijf Jo Kiddy biedt je als erkend leerbedrijf graag die mogelijkheid. We stellen stageplaatsen beschikbaar aan studenten die de volgende opleiding volgen:

FullSizeRender

 • Helpende Zorg en Welzijn niveau 2
 • Pedagogisch Werk niveau 3
 • Pedagogisch Werk niveau 4

Hygiënecode

Bij kinderdagverblijf Jo Kiddy wordt gewerkt volgens de hygiënecode kinderopvang, zoals vastgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang (versie juli 2012), als werkwijze te implementeren.

Om de invoering te vergemakkelijken heeft Brancheorganisatie Kinderopvang een overzicht gemaakt van de wijzigingen ten opzichte van de huidige code. Daarmee kunnen organisaties die de huidige code gebruiken gemakkelijk zien welke zaken aangepast moeten worden in beleid en werkinstructies.

Ook de richtlijnen van het Landelijke Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) “Gezondheidsrisico’s in een kinderdagverblijf opvang februari 2014” dienen als hulpmiddel met betrekking tot het hygiënebeleid van kinderdagverblijf Jo Kiddy.

Een kindercentrum moet in alle opzichten een veilig voorziening zijn. Het is daarom ook noodzakelijk om ruimschoots aandacht te besteden aan de hygiëne in een kindercentrum.

Jonge kinderen komen in aanmerking met ziekteverwekkers (micro-organismen) waartegen zij nog een weerstand hebben opgebouwd. Door hygiënische maatregelen proberen we de overdracht van ziekteverwekkers te beperken. Hygiënisch werken is belangrijk om een voedselinfectie  of vergiftiging te voorkomen.

De Hygiënecode voor kleine instellingen is een praktijkhandeling en een hulpmiddel om de voedselveiligheid te bevorderen zodat maaltijden en verstrekte producten kinderen en personeel niet ziek maken. Als de medewerkers handelen volgens de beschreven werkwijze en met het inzicht dat deze hygiënecode hen biedt, wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op de bereiding en behandeling van levensmiddelen en ingrediënten. Belangrijker is echter nog dat de voedselveiligheid van kinderen, personeel en cliënten er in grote mate kan worden gegarandeerd.

De Hygiënecode voor kleine instellingen en de LCHV- richtlijnen geven o.a. werkinstructies voor concrete handelingen rond persoonlijke- en bedrijfshygiëne, instructie handen wassen, bewaren en bereiden van voedsel en schoonmaak.

Het kinderdagverblijf is niet verplicht de Hygiënecode te gebruiken. Een organisatie kan ook een eigen voedselveiligheid en gezondheid plan maken, een HCPP. Inspectie door de Voedsel en Waren autoriteit, nVWA vindt dan wel plaats. Organisaties die de Hygiënecode van de Brancheorganisatie toepassen krijgen geen aparte inspectie. De GGD- inspecteur controleert of de code van de Brancheorganisatie wordt gebruikt.

Meldcode

De methode vermoeden huiselijk geweld en kindermishandeling wordt verplicht voor alle organisaties die werken met ouders en/of kinderen zoals de gezondheidszorg, het onderwijs en de kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie.

De meldcode is een overzichtelijk vijf stappenplan waarin staat beschreven wat de pedagogisch medewerkers het beste kunnen doen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode leidt de pedagogisch medewerkers door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet beslissen over het doen van een melding. Uiteraard is het samen met ouder(s)/ verzorger(s) oplossen van de zorg het streven van de meldcode. Alleen wanneer de situatie te complex is, ouders niet willen meewerken en het kind schade oploopt door de opvoedsituatie dan zal het kinderdagverblijf , stap vijf van de Meldcode hanteren en melding doen bij het Advies en Melpunt Kindermishandeling (AMK). De organisatie zal de zorg vanaf dat moment overnemen.

In het basismodel Meldcode is toegelicht waaruit de vijf stappen in stappen in elk geval moeten bestaan:

 • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
 • Stap 2: Collegiale consultatie
 • Stap 3: Gesprek met de ouders(s)/ verzorger(s).
 • Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
 • Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.

GGD rapportage

Het kinderdagverblijf wordt jaarlijks door de GGD geïnspecteerd. De inspectie rapporteert of het kinderdagverblijf wel voldoet aan de eisen. Deze wordt vastgelegd in een inspectierapport en ligt ter inzage voor ouders/verzorgers op het kinderdagverblijf.

Het GGD rapport is ook openbaar en door iedereen in te zien. In het register kinderopvang kunt u de jaarlijkse inspectierapporten inzien via www.landelijkregisterkinderopvang.nl

© 2018 Jokiddy.nl
Hosted by DesignOne