Oudercommissie

Als ouder heeft u natuurlijk uw eigen ideeën over een juiste opvoeding. Datzelfde geldt ook voor de opvang. Jo Kiddy vindt het belangrijk dat ouders kunnen meedenken over de kinderopvang. Iedere ouder kan zich aanmelden. Hieronder staat kort omschreven wat de oudercommissie doet, wat het doel is van de oudercommissie, maar ook wat de taken en rechten van de OC zijn.

De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 ouders en maximaal 7 ouders, waaronder:

  • een voorzitter
  • een secretaris
  • een penningmeester (indien noodzakelijk)

WAT DOET DE OUDERCOMMISSIE?

De oudercommissie vergadert ongeveer vier keer per jaar. Bij deze vergadering zijn alle leden van de OC en de directie van Jo Kiddy aanwezig en worden punten besproken die ouders hebben ingebracht en wordt er tevens meegedacht over beleid, kwaliteit en activiteiten.


WAT IS HET DOEL VAN DE OUDERCOMMISSIE?

Uit het bovengenoemd reglement volgt dat de oudercommissie van Jo Kiddy de volgende doelstellingen heeft:

   • De behartiging van de belangen van de kinderen en hun ouders en de vertegenwoordiging van de ouders.
   • Het bewaken van de kwaliteit van de kinderopvang;
   • Het uitoefenen van invloed op het beleid van Jo Kiddy;
   • Het bevorderen van de communicatie tussen oudercommissie, ouders en Jo Kiddy.

WAT ZIJN DE RECHTEN VAN DE OUDERCOMMISSIE?

Voorts is vastgelegd in het reglement dat de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen over een aantal zaken. Deze zaken zijn als volgt kort samen te vatten:
De wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan het personeelsbeleid;

    • Beleid en aangelegenheden inzake voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
    • Openingstijden;
    • Beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
    • Klachtenafhandeling;
    • Wijziging van prijs.

Mocht u vragen, ideeën of klachten hebben, waarover u graag wilt praten met de oudercommissie, aarzel dan niet contact op te nemen met de voorzitter of met één van de leden.

© 2018 Jokiddy.nl
Hosted by DesignOne