Pedagogisch beleid

De belangrijkste kernwoorden van ons pedagogisch beleid zijn:


ONTWIKKELEN

pedagogischIeder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. In de groep krijgt het kind de ruimte om zich te ontwikkelen op lichamelijk, sociaal-emotioneel, verstandelijk en creatief gebied. De groepsleiding kent de verschillende fasen waarin kinderen zich ontwikkelen en volgt die ontwikkeling. De groepsleiding sluit aan bij wat het kind kan en stimuleert het kind waar nodig. In de groep zitten kinderen van verschillende leeftijden en in de praktijk blijkt dat kinderen elkaar stimuleren en van elkaar leren. In de groep wordt zelfstandigheid en zelfredzaamheid gestimuleerd. Kinderen leren steeds meer vaardigheden te ontwikkelen. Bij het steeds zelfstandiger worden gaat het er om dat het kind zelfvertrouwen krijgt. Het kind ontwikkelt een goed gevoel voor eigenwaarde wanneer het wordt gewaardeerd, gerespecteerd en uitdagingen overwint.

Op een kinderopvang komt uw kind(je) vaak al op jonge leeftijd in contact met andere kinderen en volwassenen. Op deze manier word de basis gelegd voor sociale vaardigheden die het kind later nodig heeft. Kinderen kijken naar elkaar, reageren op elkaar, leren naast elkaar en met elkaar te spelen. De relaties met leeftijdgenootjes worden steeds waardevoller.

De groepsleiding begeleidt de groep zodanig dat elk kind tot zijn recht komt en bewaakt de groepssfeer. Het ene kind heeft wat meer stimulans nodig om voor zichzelf op te komen en een ander kind leert juist meer te delen. Door middel van groepsactiviteiten vinden kinderen hun weg in de groep. Er is veel ruimte voor vrij spel en daarnaast organiseert de groepsleiding verschillende activiteiten voor alle kinderen. Gezamenlijke activiteiten en rituelen zorgen voor verbintenis binnen de groep. Tijdens de groepsactiviteiten wordt rekening gehouden met individuele wensen en behoeften van het kind.


RESPECT

Een kinderopvang biedt een breder samenlevingsverband dan het gezin. Kinderen komen in aanraking met andere culturen en andere gewoontes en gebruiken. De groep biedt kinderen de mogelijkheid om van elkaar te leren. De belangrijkste waarde die gehanteerd wordt in de omgang met elkaar is respect. Respect hebben betekent elkaar in zijn/haar waarde laten. Gedrag mag afgekeurd worden, maar een persoon niet. Verschillen tussen kinderen door afkomst en gewoontes worden geaccepteerd. De groepsleiding probeert zich zoveel mogelijk te verplaatsen in de belevingswereld van het kind. In de overdracht van normen en waarden heeft de groepsleiding een belangrijke voorbeeldfunctie en invloed op de ontwikkeling van positief, sociaal gedrag.


VEILIGHEID

Op de kinderopvang komt het kind in een andere omgeving dan thuis. Het kind krijgt te maken met leeftijdgenootjes, andere volwassenen en andere speel- en ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast wijken regels, gewoontes en gebruiken af van thuis. De rol van de groepsleiding is hierbij essentieel en bestaat uit het stimuleren van het zelfvertrouwen van het kind. Vanuit een veilige basis kan het kind de wereld om zich heen gaan ontdekken.

De groepsleiding is verantwoordelijk voor het begeleiden van de kinderen binnen het groepsproces en heeft oog voor het individuele van elk kind. Daarbij stelt de groepsleiding heldere regels en schept de voorwaarden waarbinnen de kinderen positieve ervaringen kunnen opdoen en zich optimaal kunnen ontplooien. Het aanbieden van structuur in de dag geeft kinderen houvast en herkenning en daarmee een gevoel van veiligheid. In het dagritme wordt ook gebruik gemaakt van vaste rituelen rondom het eten, slapen, afscheid nemen en bijzondere gebeurtenissen zoals feestdagen en verjaardagen. Het opbouwen van het contact met de groepsleiding is van groot belang. Het kind moet de groepsleiding leren kennen als volwassenen die het kan vertrouwen, die aandacht geven, liefdevol en zorgzaam zijn en interesse hebben in het kind. In het handelen sluit de groepsleiding aan bij de eigenheid en het ontwikkelingsniveau van het kind. Binnen de structuur van de groep wordt ruimte gemaakt voor de individuele behoefte van ieder kind. Dit betekent dat de groepsleiding alert is en openstaat voor de signalen die het kind geeft. In de communicatie over en weer nemen ze de tijd om actief te luisteren. Het kind krijgt zo het gevoel dat het bij de groepsleiding terecht kan en dat het serieus genomen wordt.

De groepsleiding probeert zo effectief mogelijk te communiceren, gebruikt positieve lichaamstaal, richt zich zoveel mogelijk op de behoefte van het kind en geeft uitleg en informatie. Wanneer uw kind(je) naar de kinderopvang gaat, geeft u als ouder een stukje opvoeding uit handen. Wij vinden het dan ook zeer belangrijk dat u als ouder goed geïnformeerd worden over de ontwikkelingen en begeleiding van het kind in de groep. Andersom kan de groepsleiding niet buiten de informatie van ouders over essentiële gebeurtenissen rondom  het kind. Een goede samenwerking en wederzijds vertrouwen draagt bij aan een gevoel van veiligheid van het kind.

Meer hierover staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan, dat ter inzage ligt op de kinderopvang.

© 2018 Jokiddy.nl
Hosted by DesignOne