Protocollen

protocollenOp kinderdagverblijf Jo Kiddy wordt gewerkt met verschillende protocollen te weten:

  • protocol kindermishandeling
  • Meldcode
  • protocol medicijngebruik
  • protocol hoe om te gaan met ziekte
  • protocol handen wassen
  • protocol veilig slapen en wiegendood

De volgende punten zijn belangrijk voor u:

  • Wanneer uw kind medicijnen toegediend moet krijgen, verzoeken we u als ouder/verzorger een “overeenkomst gebruik geneesmiddelen” in te vullen en te ondertekenen.
  • Wij laten uw baby op de rug in een slaapzak slapen. Wilt u dit anders, verzoeken wij dit schriftelijk via een een formulier “buikligging” behorend bij het protocol veilig slapen en wiegendood.

Het protocol kindermishandeling is een protocol voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling bij 0-4 jarigen. Het beschrijft hoe kan worden gehandeld bij een vermoeden van kindermishandeling. Als leidster bij een kinderdagverblijf heb je een rol in het signaleren van kindermishandeling. Naast het signaleren heb je samen met anderen ook een rol in het stoppen van de kindermishandeling. Het is belangrijk zeer zorgvuldig om te gaan met een kind (en diens ouder of verzorger), waarvan je denkt dat het mishandeld wordt. Dit protocol geeft je informatie over de manier waarop je met een vermoeden van kindermishandeling om kunt gaan.


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij signalen van kindermishandeling treedt de meldcode kindermishandeling in werking en wordt de aandachtfunctionaris/leidinggevende direct ingeschakeld. De leidinggevende/directie van kinderdagverblijf Jo Kiddy heeft de training aandachtsfunctionaris gevolgd en afgerond. Als kinderopvang organisatie zijn we wettelijk verplicht minimaal één aandachtsfunctionaris in dienst te hebben.

Wat doet een Aandachtsfunctionaris?
Wanneer een pedagogisch medewerker een afwijkend gedrag of onvoldoende ontwikkeling bij een kindje opmerkt, kan dit in eerste instantie met de aandachtsfunctionaris besproken worden. Maar wanneer er geen verbetering, of wanneer er een vermoeden van kindermishandeling is, zal dit besproken worden met de ouders.

De aandachtsfunctionaris zal de ouders uitnodigen voor een gesprek samen met de pedagogisch medewerker. Dit is een gesprek om te inventariseren wat er aan de hand is en waarom wij als kinderopvang organisatie ons zorgen maken.

Uiteindelijk streven we ernaar een oplossing te vinden voor het probleem. Dit kan door interne hulp te bieden, maar ook extern. Bij ernstige gevallen zijn wij verplicht een melding te maken bij AMK, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

In het basismodel Meldcode is toegelicht waaruit de vijf stappen in elk geval moeten bestaan:

Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Collegiale consultatie
Stap 3: Gesprek met de ouder(s)/verzorger(s).
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.

Bij signalen van kindermishandeling treedt de meldcode kindermishandeling in werking en wordt de aandachtfunctionaris/ directie ingeschakeld. Als kinderopvang organisatie zijn we wettelijk verplicht minimaal één aandachtsfunctionaris in dienst te hebben.

© 2018 Jokiddy.nl
Hosted by DesignOne